พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามการดำเนินงาน

Info-dltv | 25 ส.ค. 2563
762

  วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อฟื้นฟูผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

   ในการนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ถึงแนวโน้มสถานการณ์และการดำเนินการของจังหวัดที่บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในการป้องกันการแพร่นะบาดของไวรัส และการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดจุดเน้นขึ้นนอกเหนือจากการผลิตครูคุณภาพขึ้นอีก ๓ ประเด็น ได้แก่ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยในขั้นต้นได้มุ่งจัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือน เช่น การเลี้ยงโคดอกลำดวน การแปรรูปเนื้อโคและส่งเสริมการตลาดออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าผ้าปักแซว เป็นต้น

   และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา จำนวน ๘๐๐ คน เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ ๒๑ และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าหารือการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้เป็น “วิศวกรสังคม” อันเป็นการพัฒนาทักษะอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาด้วยการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามความหมายของ “ราชภัฏ” .... คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน