พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Info-dltv | 25 ก.พ. 2564
192

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ที่แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดแต่ยังคงสามารถทำหน้าที่ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเข้าพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาให้กับพื้นที่ ๓๓ หมู่บ้าน ๒๙ โรงเรียน เกิดเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนากว่า ๔,๐๐๐ คน

   สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่งดำเนินกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓๘ โครงการ ที่มุ่งเน้นการยกระดับและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด รวมทั้งการสร้างความรักสามัคคีของชุมชนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และมหาวิทยาลัยในการปลุกพลังภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

   นอกจากนี้ องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนักศึกษาในกิจกรรม “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการสร้างทักษะ ๔ ประการ ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เก็นะปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรม

   และในบ่ายวันเดียวกัน ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าหารือเป็นการส่วนตัวถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม อันเป็นกระบวนการบ่มเพาะ soft skill ที่สำคัญให้กับเยาวชน ด้วยการ coaching จากคณาจารย์ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน หรือ social based multidisciplinary active learning