ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูอาทิตย์ ชัยเทพา
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ชัยเทพา

ครูอาทิตย์ ชัยเทพา
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคกลาง (รัฐทวารวดี และรัฐละโว้)
  รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคกลาง (รัฐทวารวดี และรัฐละโว้) 1 พ.ย. 64
เรื่อง 1.2 รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคใต้ (รัฐตามพรลิงค์และรัฐศรีวิชัย)
  รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคใต้ (รัฐตามพรลิงค์และรัฐศรีวิชัย) 8 พ.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.3 รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคเหนือ (รัฐโยนกเชียงแสน รัฐหริภุญชัย และรัฐล้านนา)
  รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคเหนือ (รัฐโยนกเชียงแสน รัฐหริภุญชัย และรัฐล้านนา) 15 พ.ย. 64
เรื่อง 1.4 รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รัฐโคตรบูรณ์และรัฐศรีจนาศะ)
  รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รัฐโคตรบูรณ์และรัฐศรีจนาศะ) 22 พ.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
  หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย 29 พ.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.2 การสถาปนาสุโขทัย
  การสถาปนาสุโขทัย 13 ธ.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.3 การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น-ปลาย
  การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น-ปลาย 20 ธ.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย
  สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย 27 ธ.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 3.2 ความเชื่อและศาสนาในสมัยสุโขทัย
  ความเชื่อและศาสนาในสมัยสุโขทัย 10 ม.ค. 65 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.3 สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมในสมัยสุโขทัย
  สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมในสมัยสุโขทัย 17 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.4 ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย
  ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 24 ม.ค. 65 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 สภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย
  สภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย 31 ม.ค. 65 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (ลังกา และนครศรีธรรมราช)
  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (ลังกา และนครศรีธรรมราช) 7 ก.พ. 65
เรื่อง 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (ล้านนา มอญ)
  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (ล้านนา มอญ) 14 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (อยุธยา จีน) และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (อยุธยา จีน) และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย 28 ก.พ. 65 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (Re-run)
เรื่อง 5.1 หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย 28 ก.พ. 65 (มีสื่อวิดีโอ) Rerun
  หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย 29 พ.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.2 การสถาปนาสุโขทัย 7 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม) Rerun
  การสถาปนาสุโขทัย 7 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 5.3 การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น-ปลาย Rerun
  การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น-ปลาย 14 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (Re-run)
เรื่อง 6.1 สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย
  สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย 29 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 6.2 สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมในสมัยสุโขทัย
  สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมในสมัยสุโขทัย 5 เม.ย. 2564 (มีใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ