ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 65
แผนการสอน ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูกมลชนก มีหลาย
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.1

ครูกมลชนก มีหลาย
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  แบบรูปและความสัมพันธ์(1) 1 พ.ย. 64 (มีใบงาน และ แบบทดสอบ)
  แบบรูปและความสัมพันธ์(2) 2 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
  แบบรูปและความสัมพันธ์(3) 3 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  แบบรูปและความสัมพันธ์(3) 8 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม) Rerun
  ความหมายของสมการและคำตอบของสมการ 9 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และบัตรคำ)
  สมบัติการเท่ากัน 10 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(1) 15 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(2) 16 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(3) 17 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
๑o
  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(4) 22 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
๑๑
  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(4) 23 พ.ย. 64 (มีใบงาน) Rerun
๑๒
  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(5) 24 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
๑๓
  การเขียนสมการแทนสถานการณ์หรือปัญหาและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(1) 29 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๔
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(2) (28 ธ.ค. 2563) (มีใบงาน)
๑๕
  การเขียนสมการแทนสถานการณ์หรือปัญหาและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(1) 30 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)Rerun
๑๖
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(2) 1 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๗
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(3) 7 ธ.ค. 64 (มีแบบทดสอบ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
  การเขียนอัตราส่วนและการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนด 8 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
  การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนด 13 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
  การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนด 14 ธ.ค. 64 (มีใบงาน) Rerun
  การเขียนอัตราส่วนแทนจำนวนหลาย ๆ จำนวน 15 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
  การหาจำนวนมาแทนที่ตัวแปรในสัดส่วนที่กำหนดและการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนทั่วไป 20 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
  การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 21 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
  การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 22 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
  การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนผกผัน 27 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
  หลักการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 28 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
๑o
  หลักการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 29 ธ.ค. 64 (มีใบงาน) Rerun
๑๑
  การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ 4 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
๑๒
  การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 5 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๓
  การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 10 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๔
  โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละและโจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย 11 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๕
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง 12 ม.ค. 65
๑๖
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 17 ม.ค. 65 (มีสื่อวีดิโอ)
๑๗
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 18 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
๑๘
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับดอกเบี้ย 19 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
  คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ(1) 24 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
  กราฟของคู่อันดับ(2) 25 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
  การอ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบพิกัดฉาก 26 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
  การอ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบพิกัดฉาก 31 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
  กราฟและการนำไปใช้(1) 1 ก.พ. 65 (มีใบงาน)
  กราฟและการนำไปใช้(2) 2 ก.พ. 65 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์เชิงเส้น (7 ก.พ. 65 (มีใบงาน)
  ลักษณะกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 8 ก.พ. 65 (มีใบงาน)
  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(กราฟเส้นตรง) 9 ก.พ. 65 (มีใบงาน)
๑o
  ลักษณะของคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 14 ก.พ. 65 (มีใบงาน)
๑๑
  การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(1) 15 ก.พ. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(2) 21 ก.พ. 65 (มีใบงาน)
๑๓
  การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(2) 22 ก.พ. 65 (มีใบงาน) Rerun
๑๔
  ลักษณะของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและการอ่าน การแปลความหมายของกราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 23 ก.พ. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถิติ (1)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ