ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 38
แผนการสอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง

ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกระบวนการทำงานของฉัน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประดิษฐ์ของสวย ช่วยตกแต่ง ด้วยวัสดุในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหารกับการดำรงชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพของฉัน
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย Rerun
เรื่อง 6.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
  การซ่อมแซมเสื้อผ้า 8 มี.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเย็บด้วยมือ 11 มี.ค. 65 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประดิษฐ์ของสวย ช่วยตกแต่ง ด้วยวัสดุในท้องถิ่น Rerun
เรื่อง 7.1 การประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตยหอม
  การประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตยหอม 15 มี.ค. 65 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหารกับการดำรงชีวิต Rerun
เรื่อง 8.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหารกับการดำรงชีวิต
  วิธีการประกอบอาหาร 18 มี.ค 65 (มีใบงาน ใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ