ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.1

ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาฯ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
  การปฐมนิเทศ 2 พ.ย. 64
  สารอาหาร 6 ประเภท 9 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  หลักการเลือกอาหารสำหรับวัยต่าง ๆ 16 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ (ภาวะการขาดสารอาหาร) 23 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ (ภาวะโภชนาการเกิน) 30 พ.ย. 64 (มีใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ (ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร) 7 ธ.ค. 64 (มีใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (หลักการออกกำลังกาย) 14 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปฐมพยาบาล
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (Rerun)
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (Rerun)
  หลักการเลือกอาหารสำหรับวัยต่าง ๆ 15 ก.พ. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปฐมพยาบาล (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ