การศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย

Posted by direkrit132 | 19 ส.ค. 62
280 views

ชื่อเรื่อง           การศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                   

ชื่อผู้วิจัย          นางสาวเยาวเรศ  ผิวเหมาะ

หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

                  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่ดำเนินการ    2561

 

บทคัดย่อ

    การศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  จำนวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด  273 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 คน  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random Sampling)  ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  (1) กิจกรรมอ่านสร้างสุข จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมพี่อ่านน้องฟัง  กิจกรรมคลีนิคหมอน้อย  กิจกรรมเริงร้องด้วยร้อยกรอง  กิจกรรมนิทานสอนใจ  กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพสู่งานเขียน  และกิจกรรมเซียมซีเสี่ยงทายความรู้  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ (คู่มือครู) โดยใช้กิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย จำนวน 10 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบปรนัย  มี 3 ตัวเลือก และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  และผ่านการทดสอบจนมีประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบทีกรณีกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มเดียว  (T-Test  Dependent)

 

ผลการศึกษาพบว่า

            1. ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ทั้ง 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ชุมชน  กิจกรรมพี่อ่านน้องฟัง  กิจกรรมคลีนิคหมอน้อย  กิจกรรมเริงร้องด้วยร้อยกรอง  กิจกรรมนิทานสอนใจ  กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพสู่งานเขียน  และกิจกรรมเซียมซีเสี่ยงทายความรู้  ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  ครูแกนนำ  และนักเรียน  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากขึ้นไปทุกกิจกรรม  หมายความว่าการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพตามที่กำหนดสามารถนำไปพัฒนานักเรียนได้

              2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้วยกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

              3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  (= 4.51,  S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (= 4.56,  S.D. = 0.87)

 

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ